Shporta

Kushtet e Privatesisë

OZONE electronics mbledh dhe përpunon të dhënat e klienteve në lidhje me përdorimin e të ashtuquajturës "cookie" e aplikuar dhe në mjete e pajisje si (LapTop, PC tablet, smartphone, etj) të përdorura nga përdoruesit, bazohet në ligjin Nr.9887, datë 10.3.2008, "Për mbrojtjen e të dhënave personale" (të ndryshuar).

OZONE electronics garanton klientet e tij se mbledhja dhe përdorimi I të dhënave te tyre është vetëm me objekt përmirësimin dhe rritjen e cilësisë së shërbimit dhe përshatjen e tij në perputhjë me kerkesat e klienteve të OZONE electronics. Përdoruesit e platormës kanë të drejtë të kërkojnë akses në të dhënat e tyre si dhe të kërkojnë që këto të dhëna të korrigjohen apo të përditësohen në përputhje me kërkesat e nenit 13 dhe 18 të Ligjit 9887 datë 10.3.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale". duke kontaktuar sherbmimin e klientit OZONE electronics.

OZONE electronics garanton se ka marrë të gjitha masat fizike, teknike për ruajtjen si dhe mbrojtjen nga shkaterrimi, humbja, dëmtimi apo edhe shpërndarja e pautorizuar, në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.9887, datë 10.3.2008, "Për mbrojtjen e të dhënave personale" (i ndryshuar).

Duke ju njohur me detajet në këtë rubrikë, përdoruesit e platformës kanë pranuar kushtet dhe termat në lidhje me politikat e privatësisë të OZONE electronics